Search form

Lúkas 16:6

6Akɛmɛ yi bɛ ‘Babhaŋá bawɛt bɛsa bɛtay.’ Mmǔ bɛtɨk wu aghati yi bɛ, ‘Ghɔ́ ɛkati barɛm ɛyɛ, sɔt, wupsi, sɨŋ babhaŋ bɛsa bɛpay nsɛm byo ndǔ ɛnɛ́ ɛkɔ nɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index