Search form

Lúkas 16:7

7Abhɛ́p yɛ anɛfú bɛ, ‘Ɔ̌kɛ́m ná?’ Akɛmɛ bɛ, ‘Bɛbhǎ nchwi bɛsa bɛtay.’ Mmǔ bɛtɨk wu achyɛ yí ɛkati barɛm arɛm bɛ, ‘Sɔt, wupsí sɨ́ŋ bɛbhǎ nchwi bɛsa mɛnwi ndǔ ɛnɛ ɛkɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index