Search form

Lúkas 16:8

8Chi-bɛtɨk ywi ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ arwɔ̌ yi ɛnyuyɔ, akaka yí bɛ́ yi abhɔŋ kɛ́ŋwáŋ bɛ́káysi ndak. Ɛchi tɛtɛp bɛ bǒ mmɨkɨ nɛ bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhap nɛ kɛŋwaŋ bácha ɛnyǔ bo Mandɛm bákʉ̀ ɛbhap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index