Search form

Lúkas 16:9

9Yesu arɛm bɛ, “Kɛfɔ̌ bakáp nɛ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk kɛ́kway bɛ́twɔ nɛ bɛbɛ́pti mɛnyɨŋ kɛ nchí ghati bhe bɛ, mǎnsɔ́t kɔ mǎnkʉ bo mámbák mamʉɛrɛ bhɛka bɛ́ mpok kɛ́máy, Mandɛm ánsɔt bhe ndǔ bɛchɔ́kɔ́ bhi ɛbhɛn bɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index