Search form

Lúkas 17:1

Sɔt ka mpok bɛ mmu ákɛ́ kʉ ntɨ ankwɛn ndǔ bɛbʉ́

(Mt 18.6, 7, 21, 22; Mk 9.42)

1Yesu abho bɛ́gháti bakoŋo bhi bɛ, “Mamɔ anɛ átɛ̀n bo ndǔ bɛbʉ́ ápú nɔ́k bɛ́twɔ. Kɛ chɔŋ ɛ́mbɛp ɛ́ncha ntá mmú anɛ ákʉ̀ mamɔ ántwɔ́ ntá bho!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index