Search form

Lúkas 17:10

10Ɛ́mbák yɛ ɛnyumɔt nɛ bhe. Mǎnáŋ mǎnkʉ bɛtɨk mɛnkɛm ɛbhɛn báchyɛ́ bhe, bǎbhɔŋ bɛrɛm chi bɛ, ‘Sɛ́chí chí bǒ bɛtok, yɛ̌ ndak áchák ápú. Sɛ́kʉ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index