Search form

Lúkas 17:12

12Nɛchwe áchwè amɛm mɔ́tɔk amɔt, bǒ ɛbhaŋákwa bati byo bághɔ́ yi ndu átwɔ̀, báte, kɛrɔ́ŋ kɛ́kwɔ́t nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index