Search form

Lúkas 17:14

14Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ, aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ntá bachiǎkap Mandɛm bɛ mánchák bhe.” Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ, ɛbhaŋákwa yap ɛ́may.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index