Search form

Lúkas 17:15

15Mmu wap amɔt ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ ataŋ, abho bɛpɛtnsɛm ntá Yesu ambɨti nɔkɔ Mandɛm nɛ ɛyɔŋ amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index