Search form

Lúkas 17:16

16Ágháká nɔ́kɔ́ bɛsí Yesu, akwɛ́n yi bɛkak ankaka nɔkɔ yi. Ɛ́fákárí bɛ mmǔ wu achí chi mmu Samária.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index