Search form

Lúkas 17:19

19Yesu aghati yɛ mmu wu bɛ, “Faté, dɔ́k ɛbhak ɛyɛ. Nɛka ɛnɛ́n ɔbhɔŋɔ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index