Search form

Lúkas 17:2

2Ɛ́chí sáyrí ntá mmu wu bɛ mánsɔt ntay nɛgho mánsɛt ɛmɨ ɛyi, mámɛsɛ yí amɛm manyu ɛcha yi bɛbhak nɛpɛ́m ankʉ mmǔ amɔt anɛ ánókó Mandɛm ankwɛn ndǔ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index