Search form

Lúkas 17:20

Nɛtwɔ́ Kɛfɔ Mandɛm

(Mt 24.23-28, 37-41)

20Nywɔp nɛ́mɔt, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bábhɛp Yesu bɛ, “Ntɨ́kɨ́ mpok Mandɛm ábhák nɛ bo fá amɨk mbɔ Mfɔ wap?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ ɛrɨŋ ɛ́pú ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mandɛm abho bɛ́kɛm bo mbɔ Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index