Search form

Lúkas 17:21

21Nɛ yɛ̌ mmú apú kwáy bɛrɛm yɛ̌ bɛ, ‘Ghɔ́ ká Mandɛm fa nɛ bho mbɔ Mfɔ wap!’ Dɨŋɨ́ ká bɛ Mandɛm anáŋ achi Mfɔ ndǔ nkwɔ ywɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index