Search form

Lúkas 17:22

22Yesu arɛm yɛ ntá bakoŋo bhi bɛ, “Mpok ǎtwɔ̀ anɛ bǎbhɔ̀ŋ chɔŋ ɛkwak bɛbhak nɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm yɛ̌ chi ndǔ nywɔp nɛmɔt kɛ be kɛbhɔŋ mbi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index