Search form

Lúkas 17:23

23Mpók yɔ, chɔŋ bo mámbak abhɛn bághàti bhe bɛ, ‘Ghɔ́ ká yi awu!’ Báchák mandɛm bɛ, ‘Ghɔ́ ká yi fá!’ Mbák mǎngók nɔ, bǎkɛ́ rɔŋ, bǎkɛ́ bho bɛ́koŋo bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index