Search form

Lúkas 17:26

26Mbɔ ɛnyu ɛ́fákárí nyaka mpok Nóa, nɔ́ kɛ̌ ɛ́fàkari chɔŋ kɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ambesi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index