Search form

Lúkas 17:28

28Chɔŋ ɛ́mbak nkwɔ́ mbɔ ɛnyǔ ɛchi nyaka mpok Lɔt. Bo mányìɛ̀ nyaka nɛ mányu nɔkɔ. Bákù nyaka mɛnyɨŋ nɛ abhɛn bɛ́ti mánti nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhap. Mbɔk bákwàŋ nyaka nɛnyíɛ́, abhɛ́nɛ́fú mánte nɔkɔ bɛkɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index