Search form

Lúkas 17:29

29Kɛ ndǔ nkúbhɛ́ nywɔp ɛnɛ́n Lɔt afa ɛtɔk Sódom, Mandɛm akʉ ngó áfú amfay nɛ ɛkɛm mbɔ batay anɛ ádù, anyɛ mbɔ manyiɛp, ásɔ́ŋ bɔ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index