Search form

Lúkas 17:3

3Sɔt ka mpok! Mbák mɔ́mayɛ ánkʉ wɔ bɛbʉ́, ghatí yi bɛ́ ándɔ́ ɛpɨŋ ɛyɔ. Mbák atɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi, foŋorí yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index