Search form

Lúkas 17:30

30Nɔ́ kɛ ɛ́bhàk chɔŋ nɛ bo mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ábhèsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index