Search form

Lúkas 17:31

31“Ɛwak ɛyɔ, ɛ́bhák ɛnyumɔt nɛ mmu anɛ achi amfǎy ɛkɛt. Ákɛ́ rɔ́ŋ kpɨ́k anywɔ́p bɛ ampɔkɔ mɛnyɨŋ kɛ ambʉɛ. Ɛnyumɔt nɛ mmu anɛ achi ɛbhɨ. Ákɛ́ rɛm bɛ́ ǎpɛtnsɛm anywɔ́p ansɔt yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index