Search form

Lúkas 17:32

32Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nyaka nɛ ngɔrɛ́ Lɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index