Search form

Lúkas 17:33

33Mmǔ anɛ áyàŋ bɛpɛmɛ mmʉɛt, chɔŋ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni. Kɛ yɛ̌ agha anɛ áká mɛ́nɛm nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti ya, chɔŋ ambɔ́ŋ nɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index