Search form

Lúkas 17:35

35Baghɔrɛ́ bati ápay bákway bɛbhak ndǔ ntay nɛmɔt mánkɔk nɔkɔ nchwi, mánsɔt amɔt mándɔk nɛ yi, mándɔ anɛfú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index