Search form

Lúkas 17:37

37Bakoŋo Yesu bábhɛ́p yi bɛ, “Acha, mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́fàkari chɔŋ fá?” Yesu arɛm bɛ, “Nɛbhʉɛt anɛ ɛgú-nnya ɛchi, arɛ́ kɛ̌ kɛnɛn ɛkɛn kɛ́nyìɛ̀ bɛgú nnya kɛ́chɛmɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index