Search form

Lúkas 17:4

4Nɛ mbák akʉ wɔ bɛbʉ́ ndɔŋ tándrámɔt ndǔ ɛwak nɛ yɛ̌ntɨkɨ ndɔŋ antwɔ́, anɨk wɔ mmʉɛt bɛ, ‘Ɛta foŋorí mɛ́,’ ɔbhɔŋ bɛ́fóŋóri yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index