Search form

Lúkas 17:6

6Acha akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbɔ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm ɛnɛ́n nɛ́chí yɛ̌ chi nɨ́ŋɨ́nɨ́ŋɨ́ mbɔ mɔ́sɛpɛm anɛ ɛnɔk ɛ́nɛ bábhɨŋɨ bɛ *mɔ́stat, mbʉ bǎkway bɛ́ghati ɛnɔk ɛnɛ bɛ, ‘Fǎ fá nɛ bakaŋ dɔ́k tě awu amɛm manyu’, nɛ yɔ́ ɛ́ngok be.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index