Search form

Lúkas 17:7

Bɛtɨk ɛbhɛn mǔbɛtok Yesu

7Yesu arɔk ambɨ bɛtɔŋ. Arɛm bɛ, “Sɛ́nsɔ́t bɛ mmǔ ywɛka amɔt abhɔŋ mǔbɛtɨk anɛ áchí ɛbhɨ ákʉ̀ bɛtɨk, yɛ̌ chí ndu bɛbhábhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n, yɛ̌ chi ndu bɛ́kwáŋ mbaŋ. Mbák afǔ ɛbhɨ apɛtnsɛm anywɔ́p, wɔ chi-bɛtɨk ywi ɔ̌ghati yi bɛ, ‘Twɔ́ chɔkɔ́ amɨk nyiɛ nɛnyíɛ́’?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index