Search form

Lúkas 17:8

8Pú ɔ̌ghati yi chi bɛ, ‘Dɔ́k wupsí ndɛn, kʉ nɛnyíɛ́ twɔ nɛ nɔ. Nnáŋ nnyiɛ́ nnáŋá, ɔ́nsɔt ɛnɛ ɔnyiɛ’?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index