Search form

Lúkas 17:9

9Mbák akʉ mbɔ ɛnyu ɔ́ghátí yi ɔpú kwáy bɛkaka yi bɛ, ‘Ɔkʉ a’ mbɔnyunɛ akʉ chí bɛtɨk ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index