Search form

Lúkas 18

Nɛkǎy kɛ́nkwɛ́sɛ́ nɛ ntaŋá manyé

1Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛ́nɛ́fú ntá bakoŋo bhi ndu bɛtɔŋ bhɔ bɛ, bábhɔŋ mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm mpoknkɛm, kɛfɛrɛ ntí arɛ. 2Arɛm bɛ, “Ntaŋá-manyé amɔt achi nyaka ɛtɔkɔfú, Mandɛm yi kɛ chyɛ kɛnókó, ntɨ nkwǎ yi kɛbhɔŋ mpok nɛ yi. 3Kɛ́nkwɛ́sɛ́ amɔt abhak nkwɔ́ ɛtɔk ɛyɔ. Are rɔ́ŋ ntá ntaŋá manyé wu anɨk nɔkɔ yí mmʉɛt bɛ, ‘Ɛta, táŋ manyé ya sayri fɛrɛ mɛ amɔ́ mǔmpap awa.’ 4Ndǔ nɛbhǒnɛt, ntaŋá manyé wu kɛfyɛ́ ntí. Kɛ ansɛm mpok, achɔkɔ diíí arɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, ‘Yɛ̌ndu mpú chyɛ Mandɛm kɛnókó, nɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ ntɨ nkwǎ, 5kɛ ndu mɔ́ngɔrɛ́-nɛ árɔ̀ŋ chi ambɨ bɛchyɛ mɛ ɛsɔŋɔri, chɔŋ ntáŋ manyé yi sayri nchyɛ́ yi. Mbák ɛ́pú nɔ́, apú sɛbhɛ mɛ ante amɨk.’”

6Yesu Acha arɛm yɛ bɛ, “Bǎghok nɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ntaŋá manyé anɛ ápú chak árɛ́mɛ́? 7Mbák mmu mbɔ yi ǎkwáy nyaka bɛ́kwak mɔ́ngɔrɛ́ wu, Mandɛm kɛ apu kway bɛkwak bo abhɛn yi áyábhɛ́ mbák bádì kɛbhɔ ntá yi bɛ̌ti nɛ ngósí? Ǎkway bɛ́chɔ́ŋti mpok kɛ ankwak bhɔ? 8Nchí ghati bhe bɛ, chɔŋ Mandɛm amkpɔ́t manyé áyák anchyɛ bǒbhi. Kɛ mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ápɛ́rɛ́nsɛm, chɔŋ angɔ́ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Mandɛm fá amɨkɨ́?”

Yesu atɛ́m nɛkǎy mǔnkwɔ Fárisi nɛ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti

9Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛ́nɛ́fú ntá bo abhɛn bakaysi nyaka bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm, mámbyaka nɔkɔ bo bachak. 10Yi bɛ, “Bo bati apay bárɔŋ nyaka mɛnɨkmʉɛt amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Amɔt abhak mǔnkwɔ Fárisi, anɛfú abhak mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti. 11Mǔnkwɔ Fárisi ate ɛyǐ ɛbhak anɨk mmʉɛt bɛ, ‘Mandɛm, nkáká wɔ́ bɛ mpú mbɔ bo báchák abhɛn bachi baghɛ́p, bakʉ̌ bɛbʉ́, nɛ bakwɛnɛ́ bɛrwɔp. Nkáká wɔ bɛ mpú mbɔ yɛ̌ chí mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti anɛ áté nɔ́ awu. 12Nchí bhak ndǔ nɛtarɛ́nsay ndɔŋ ɛ́páy ndu sɔ́nde amɔt. Nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbha mɛnkɛm nchí chyɛ ndu amɔt amfay baru byo mbɔ akap ntá yɛ.’ 13Kɛ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti ate nɛkɔ nɛsiɛ. Ntí, yi kɛ yoŋ amfay, nɛ adɛp awɔ́ antɨ arɛm bɛ, ‘Ɛta Mandɛm, nchí mmǔ bɛbʉ́. Ghɔ́ mɛ ntínso!’ 14Nchí ghati bhe bɛ Mandɛm ásɔ́t nyaka bɛ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti wu achí chak bɛsí bhi. Ɛ́kɛbhák nɔ nɛ mǔnkwɔ Fárisi mbɔnyunɛ́ Mandɛm ǎsɛ̀pti yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áyòŋ mmʉɛt, kɛ ǎkòsi yɛ̌ agha anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk.”

Yesu ayɛ́t mǎmbɔ

(Mt 19.13-15; Mk 10.13-16)

15Bofú básɔ́t bɔ̌bhap bárɔ́k ntá Yesu nɛ bhɔ bɛ yi anyaŋa bɔ amɔ anti anjɛt bhɔ. Baghɔkɔ́ bhi bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, bábho bɛsáyti bhɔ bɛ bákɛ́ kʉ nɔ. 16Kɛ Yesu abhɨŋɨ bǒbhɔ nɛ bɔ̌bhap. Nɛ ntá baghɔkɔ́ bhi arɛm bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mántwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bɔ mbi mbɔnyunɛ bǒ abhɛn bachi mbɔ bhɔ́ kɛ̌ Mandɛm abhak Mfɔ wap.” 17Dɨŋɨ́ ká bɛ, mbák mmu abhɨ́kɨ́ rɔ Mandɛm ankɛm yi mbɔ mɔ́nkwɛn apú kway bɛbhak ndǔ mpǎy bo abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap wáwák.

Mǔnkáp

(Mt 19.16-30; Mk 10.17-31)

18Ɛwak ɛ́mɔt, mǔnti bo Israɛl abhɛ́p Yesu bɛ, “Ntɔŋ, wɔ mmǔ ndɨ́ndɨ́, chɔŋ nkʉ yi kɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti?” 19Yesu akɛmɛ yí bɛ, “Ndaká yí ɔ́bhɨ́ŋɨ́ mɛ bɛ mmǔ ndɨ́ndɨ́? Mmǔ ndɨ́ndɨ́ apú. Mandɛm aywǐnti kɛ achi Mmǔ ndɨ́ndɨ́. 20Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛbhé Mandɛm. Bɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Ɔ́kɛ́ kwɛn bɛrwɔp. Ɔ́kɛ́ wáy mmu. Ɔ́kɛ́ ghɛp. Ɔ́kɛ́ te ntísiɛ ákwárɛ́. Chiɛ̌ máyɛ nɛ ɛtayɛ kɛnókó.’” 21Mmǔ wu árɛm bɛ́ “Nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm.” 22Yesu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, arɛm ntá yi bɛ, “Ɛ́rɔp ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ́ ɔ́bhɨ́kɨ́ re kʉ. Dɔ́k tí mɛnyɨŋ ɛbhɛ mɛnkɛm, chyɛ̌ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ amfay. Ɔ́ntwɔ́ yɛ ɔnkoŋo mɛ. Nɛ chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ awǔ amfay.” 23Ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, apɔp, arɔbhɛ rɔ́ŋɛ́rɔ́ŋ mbɔnyunɛ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ. 24Yesu ayɨŋɨ yí, arɛm bɛ, “Ɛ́bèmʉɛt tontó bɛ mǔnkáp anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi. 25Ɛ́chí wɨkɨrɨk bɛ mpɔŋɔ baso ámfʉɛ́t ndǔ mbok mbíábhan ɛ́cha mǔnkáp bɛ́ka Mandɛm ambak Mfɔ ywi.” 26Bo abhɛn baghoko bɛyɔŋ ɛbhɔ bábhɛ́p Yesu bɛ, “Agha ákwày yɛ bɛbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti?” 27Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́cha nkwǎŋwaŋ, ɛ́pú cha Mandɛm.”

28Píta asá ɛyɔŋ arɛm bɛ, “Yɨŋɨ́, sɛ́rɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm sɛ́kòŋo wɔ.” 29Yesu aghati bhɔ bɛ, nchí ghati bhe bɛ, “Mmǔ anɛ árɔ́ yɛ̌ ɛkɛt, yɛ̌ ngɔrɛ́, yɛ̌ bɔ̌mayi, yɛ̌ ɛtayi nɛ máyi, nɛ yɛ̌ bɔ̌bhi ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm, 30Mandɛm ǎchyɛ chɔŋ yi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyǎ bɛcha ɛbhɛn yi anɛmɛ fá amɨk. Nɛ chɔŋ ambɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti ndǔ mmɨk nkɔ.”

Yesu arɛm ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛ́rát bɛ́ chɔŋ mángwáy yi

(Mt 20.17-19; Mk 10.32-34)

31Ɛ́tat nɔ́kɔ́, Yesu asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay nɛpak. Abho bɛ́gháti bhɔ bɛ, “Ghók ká! Sɛ́rɔŋ nɔ chí Yerúsalɛm, nɛ arɛ́, chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ɛ́mfakari. 32Chɔŋ mánkɛ́m yi mámfyɛ amɔ́ bǒbati abhɛn bápú bo Israɛl, mánjɔ́kɔ́ yi, nɛ mánsɔkɔti yí, nɛ mámpati yi batiɛ́ amʉɛt. 33Chɔŋ mándɛ́n yi nɛ ɛkpa, nɛ mángwáy yi. Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 34Kɛ baghɔk Yesu kɛjwimɛm yɛ̌ chi ndǔ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ndǔ ɛbhɛn yi árɛ́mɛ́. Bɛ́bhak bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ntá yap nɛ bɔ́ kɛkɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɛmɛ.

Yesu abú nnɛ́mámɨ́k ɛtɔk Jɛríko

(Mt 20.29-34; Mk 10.46-52)

35Mpok Yesu aghaka kɛkwɔt nɛ Jɛríko, nnɛ́mámɨ́k amɔt abhak nɛpak mbi chɔ́kɔ́, anɨŋɨ nɔkɔ mɛnɨ́ŋɨ́. 36Ághókó nɔ́kɔ́ ndǔ bɛyǎ bó báfʉɛ̀t, abhɛ́p ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fàkari. 37Bágháti yi bɛ, “Yesu anɛ Násárɛt kɛ áfʉɛ̀t.” 38Abho yɛ bɛ́bɨ́k bɛ, “Yesu! Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ mɛ́ ntínso!” 39Bo abhɛn bárɔ̀ŋ ambɨ báré sayti yi bɛ ánchɔ́kɔ́ kpák; kɛ akpɨk are bɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋɛtaŋ bɛ, “Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ mɛ́ ntínso!” 40Yesu áte, achyɛ ɛyɔŋ bɛ mántwɔ́ nɛ yi. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ yi, Yesu abhɛ́p yi bɛ, 41“Ɔ̌yáŋ mɛ̌nkʉ́ wɔ yi?” Akɛmɛ Yesu bɛ, “Acha, nchí yaŋ mpɛt ngɔ mbaŋ.” 42Yesu arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Ghɔ́ mbaŋ. Nɛka ɛnɛ́n ɔbhɔŋɔ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.” 43Tɛ́mté wu, abho bɛghɔ mbaŋ! Nɛ abho bɛkoŋo Yesu, ambɨti nɔkɔ Mandɛm. Bo mankɛm bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, babhɔ bɛbɨti nkwɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index