Search form

Lúkas 18:12

12Nchí bhak ndǔ nɛtarɛ́nsay ndɔŋ ɛ́páy ndu sɔ́nde amɔt. Nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbha mɛnkɛm nchí chyɛ ndu amɔt amfay baru byo mbɔ akap ntá yɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index