Search form

Lúkas 18:16

16Kɛ Yesu abhɨŋɨ bǒbhɔ nɛ bɔ̌bhap. Nɛ ntá baghɔkɔ́ bhi arɛm bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mántwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bɔ mbi mbɔnyunɛ bǒ abhɛn bachi mbɔ bhɔ́ kɛ̌ Mandɛm abhak Mfɔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index