Search form

Lúkas 18:18

Mǔnkáp

(Mt 19.16-30; Mk 10.17-31)

18Ɛwak ɛ́mɔt, mǔnti bo Israɛl abhɛ́p Yesu bɛ, “Ntɔŋ, wɔ mmǔ ndɨ́ndɨ́, chɔŋ nkʉ yi kɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index