Search form

Lúkas 18:19

19Yesu akɛmɛ yí bɛ, “Ndaká yí ɔ́bhɨ́ŋɨ́ mɛ bɛ mmǔ ndɨ́ndɨ́? Mmǔ ndɨ́ndɨ́ apú. Mandɛm aywǐnti kɛ achi Mmǔ ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index