Search form

Lúkas 18:21

21Mmǔ wu árɛm bɛ́ “Nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index