Search form

Lúkas 18:22

22Yesu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, arɛm ntá yi bɛ, “Ɛ́rɔp ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ́ ɔ́bhɨ́kɨ́ re kʉ. Dɔ́k tí mɛnyɨŋ ɛbhɛ mɛnkɛm, chyɛ̌ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ amfay. Ɔ́ntwɔ́ yɛ ɔnkoŋo mɛ. Nɛ chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ awǔ amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index