Search form

Lúkas 18:26

26Bo abhɛn baghoko bɛyɔŋ ɛbhɔ bábhɛ́p Yesu bɛ, “Agha ákwày yɛ bɛbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index