Search form

Lúkas 18:27

27Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́cha nkwǎŋwaŋ, ɛ́pú cha Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index