Search form

Lúkas 18:29

29Yesu aghati bhɔ bɛ, nchí ghati bhe bɛ, “Mmǔ anɛ árɔ́ yɛ̌ ɛkɛt, yɛ̌ ngɔrɛ́, yɛ̌ bɔ̌mayi, yɛ̌ ɛtayi nɛ máyi, nɛ yɛ̌ bɔ̌bhi ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index