Search form

Lúkas 18:3

3Kɛ́nkwɛ́sɛ́ amɔt abhak nkwɔ́ ɛtɔk ɛyɔ. Are rɔ́ŋ ntá ntaŋá manyé wu anɨk nɔkɔ yí mmʉɛt bɛ, ‘Ɛta, táŋ manyé ya sayri fɛrɛ mɛ amɔ́ mǔmpap awa.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index