Search form

Lúkas 18:31

Yesu arɛm ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛ́rát bɛ́ chɔŋ mángwáy yi

(Mt 20.17-19; Mk 10.32-34)

31Ɛ́tat nɔ́kɔ́, Yesu asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay nɛpak. Abho bɛ́gháti bhɔ bɛ, “Ghók ká! Sɛ́rɔŋ nɔ chí Yerúsalɛm, nɛ arɛ́, chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ɛ́mfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index