Search form

Lúkas 18:32

32Chɔŋ mánkɛ́m yi mámfyɛ amɔ́ bǒbati abhɛn bápú bo Israɛl, mánjɔ́kɔ́ yi, nɛ mánsɔkɔti yí, nɛ mámpati yi batiɛ́ amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index