Search form

Lúkas 18:33

33Chɔŋ mándɛ́n yi nɛ ɛkpa, nɛ mángwáy yi. Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index