Search form

Lúkas 18:34

34Kɛ baghɔk Yesu kɛjwimɛm yɛ̌ chi ndǔ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ndǔ ɛbhɛn yi árɛ́mɛ́. Bɛ́bhak bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ntá yap nɛ bɔ́ kɛkɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index