Search form

Lúkas 18:35

Yesu abú nnɛ́mámɨ́k ɛtɔk Jɛríko

(Mt 20.29-34; Mk 10.46-52)

35Mpok Yesu aghaka kɛkwɔt nɛ Jɛríko, nnɛ́mámɨ́k amɔt abhak nɛpak mbi chɔ́kɔ́, anɨŋɨ nɔkɔ mɛnɨ́ŋɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index