Search form

Lúkas 18:38

38Abho yɛ bɛ́bɨ́k bɛ, “Yesu! Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ mɛ́ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index