Search form

Lúkas 18:4

4Ndǔ nɛbhǒnɛt, ntaŋá manyé wu kɛfyɛ́ ntí. Kɛ ansɛm mpok, achɔkɔ diíí arɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, ‘Yɛ̌ndu mpú chyɛ Mandɛm kɛnókó, nɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ ntɨ nkwǎ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index