Search form

Lúkas 18:43

43Tɛ́mté wu, abho bɛghɔ mbaŋ! Nɛ abho bɛkoŋo Yesu, ambɨti nɔkɔ Mandɛm. Bo mankɛm bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, babhɔ bɛbɨti nkwɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index